NEWS & EVENT
24 Feb 2021

“อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทยจะไปทางไหนดี”
รายการมิติโลกดำเนินรายการโดยคุณชิบ จิตนิยม สัมภาษณ์คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ รองนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย โดยคุณนรากรได้อธิบายเกี่ยวกับบทบาทของสมาคมกลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทยว่าเป็นการผนึกกำลังรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความชำนาญด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0
กลุ่มผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทยทำอะไร
- ทำงานร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE: Center of Robotics Excellence) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยที่สนใจลงทุนด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
- จัดหาและแนะนำผู้บูรณาการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ หรือ System Integrators (SI) ที่ได้รับการลงทะเบียนรับรองแล้ว
- จัดการฝึกอบรม และให้ข้อมูลความรู้เทคนิคเฉพาะด้าน สำหรับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้แก่ SI ไทย
- สนับสนุนงานออกแบบ และวางระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม โดยการสร้างระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ต้นแบบที่ทำงานได้จริง ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และโครงการ OEM ขนาดใหญ่ในวงการอุตสาหกรรมหนักของประเทศไทย